بارگذاری

صفحه اصلی

[vc_row devn_row_type=”container_full”][vc_column][rev_slider_vc alias=”cognitiveclinic”][/vc_column][/vc_row][vc_row devn_class=”features_sec12 two”][vc_column width=”4/12″][titles style=”12″ text=”توانبخشی شناختی”][vc_column_text]توانبخشی شناختی هدفش حفظ ارتقا و جبران است . مغز افرادی که به هر دلیلی آسیب دیده است باید به نقطه بهینه برگردند و یا برسند. برنامه توانبخشی باید موکول به ارتقای زندگی این افراد شود. اصطلاح توانبخشی شناختی شامل طیف وسیعی از روش های درمانی است که توسط متخصصین مختلف توانبخشی قابل اجراست بسیاری از متخصصین از جمله کاردرمانگران، فیزیوتراپیست ها و متخصصین آموزش استثنایی و عصب روانشناسان جهت ارتقا سطح عملکردهای شناختی مراجعین خود ، از رویکردهای توانبخشی شناختی بهره می گیرند.مدل های توانبخشی شناختی تابعی از نیازها و امکانات هر جامعه است .پس نیاز های توانبخشی شناختی فردی که در یک روستا زندگی می کند با کسی که در شهر زندگی می کند متفاوت خواهد .زیرا امکانات و نیازهای آن فرد متفاوت می باشد.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”8/12″][vc_row_inner][vc_column_inner el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/3″ el_delay=”100″][elements type=”sec12″ image=”2304″ title=”بازتوانی شناختی” des=”JUQ5JTg3JUQ4JUFGJUQ5JTgxJTIwJURBJUE5JUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUFBJURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUFBJURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFEJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg1JUQ5JTg0JURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTgyJUQ5JTg0JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFGLiUyMA==” link=”http://cognitiveclinic.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c/”][/vc_column_inner][vc_column_inner el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/3″ el_delay=”200″][elements type=”sec12″ image=”2820″ title=”بازتوانی شناختی در سالمندان” des=”JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIyJUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTgyJUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFDJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JUI5JURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ4JUFBJURBJUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUIyJUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JUQ4JUIyJUQ4JUFGJURCJThDJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFG”][/vc_column_inner][vc_column_inner el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/3″ el_delay=”300″][elements type=”sec12″ image=”2822″ title=”بازتوانی شناختی در بیماران ام اس” des=”JUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg1JUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JURBJUFGJUQ4JUIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg0JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg1JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIzJURCJThDJUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ5JTgxJUQ5JTgyJURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUFDJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJURCJThDJURBJUE5JURCJThDJTIwJURCJThDJURBJUE5JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFG” link=”http://cognitiveclinic.ir/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row devn_class=”parallax_section5″][vc_column el_animate=”animated eff-fadeInUp” el_delay=”200″][vc_column_text]چقدر به سلامت و بهبود عملکرد مغز خود فکر می کنید؟

انسان دوست دارد که توانمندی های برتری داشته باشد این توانمندی ها می توانند به شکل جسمانی و قدرتمندی بدنی و یا افزایش کارکرد مغز باشد. پس ما دوست داریم مغز های توانمندی داشته باشیم

توانمندسازی شناختی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

نظر بدهید