آزمون توجه و تمرکز شنیداری

در این آزمون وظیفه شما این است که بعد از شنیدن صدای این بوق:

با سرعت روی دکمه پاسخ کلیک کنید

در صورتی که صدایی غیر از صدای بوق بالا شنیدید واکنشی نشان ندهید

تست تمرکز شنیداری

تست تمرکز شنیداری

پیمایش به بالا