بارگذاری

قیمت موضوع یکبار مصرف است یا تکراری (ماهانه / سالانه)؟

پرداخت یک بار انجام می شود. بعد از اینکه هزینه یک بار موضوع را پرداخت کردید ، هرگز بابت آن هزینه ای دریافت نخواهید کرد. اما بعد از انقضا پشتیبانی پشتیبانی شما بعد از 6 ماه می توانید پشتیبانی گسترده ای را خریداری کنید.