آزمون استروپ

در این آزمون یک کلمه با رنگ خاصی به شما نمایش داده می شود شما باید رنگ جوهر کلمه را بعد از دیدن کلمه به سرعت انتخاب کنید.

تست استروپ رنگ
پیمایش به بالا