بارگذاری

29 شهریور 1397
افسردگی از دید علوم شناختی

افسردگی از دید علوم شناختی مقدمه در دنیا چیزی حدود ۳۰۰ میلیون مورد شناخته شده افسردگی داریم که عدد خیلی خیلی بزرگی است . آمار افسردگی منجر به خودکشی ۸۰۰ هزار نفر در سال در دنیا است . اختلال افسردگی