بارگذاری

29 شهریور 1397
توانمندسازی شناختی

شناخت چیست ؟ واژه شناخت در نگاه اولیه به معنی این است که دنیای اطرافمان را بشناسیم اما وقتی شناخت را به طور تخصصی نگاه می کنیم یک مفهوم گسترده تری مد نظر قرار می گیرد. آن پردازش هایی که