بارگذاری

29 شهریور 1397
شناخت اجتماعی و اوتیسم

شناخت اجتماعی و اوتیسم به طور ساده بخواهیم بگوییم اوتیسم یک اختلال عصب شناختی است که در سه سال اول زندگی اتفاق می افتد  و دو هسته اصلی دارد. نقص در ارتباط و تعاملات اجتماعی و خزانه رفتارهای  حرکتی محدود