بارگذاری

29 شهریور 1397
ساختار مغز انسان

قسمت های مغز مغز جزیی از سیستم عصب مرکز ، یعنی همان مغز و نخاع می باشد که درون جمجمه قرار دارد. مغز مرکز کنترل و نظارت بر تمامی فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن است و  آناتومی مغز