بارگذاری

29 شهریور 1397
انعطاف پذیری مغز

انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی مغز مغز انسان از حدود ۸۶ میلیارد نورون تشکیل شده است. محققان اولیه معتقد بودند که نوروژنز یا ایجاد نورونهای جدید، به زودی پس از تولد متوقف شد. امروزه درک می شود که مغز دارای